ทำเรซูเม่ออนไลน์

ทำเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

ทำเรซูเม่ของฉัน

ทำเรซูเม่
ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

By: | 5 พฤศจิกายน | 412 views | 13 shares


จบใหม่สายสุขภาพและความงาม พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการดูแลสุขภาพและความสวยงาม? ในการเริ่มต้นเส้นทางอาชีพใดๆ ล้วนต้องอาศัยการวางแผนและเตรียมตัวอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสายงานสุขภาพและความงามที่ต้องการทักษะเฉพาะทางที่หลากหลาย

Career Objective จุดมุ่งหมายในการทำงาน

Career Objective คือประโยคสั้นๆ ที่แสดงถึงเป้าหมายทางอาชีพของคุณ โดยระบุทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่คุณมี เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับจ้างงานและเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกงาน นับเป็นหัวใจสำคัญของเรซูเม่ที่จะช่วยให้คุณโดดเด่นท่ามกลางผู้สมัครงานคนอื่นๆ

ในบทความนี้ เราจะนำเสนอตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานสุขภาพและความงาม สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานเล็กน้อย ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน

เขียนเรซูเม่สมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ จะได้เปรียบกว่ามาก ไม่เก่งอังกฤษ? ไม่เป็นไร...
เรามีตัวช่วยแปลภาษาอังกฤษ

Career Objective งานสุขภาพและความงาม สายงานต่างๆ

พยาบาล (Nurse)

 • Enthusiastic and compassionate registered nurse with a passion for providing high-quality care to patients in a hospital setting.
 • Experienced registered nurse with expertise in various areas of nursing care, including patient assessment, medication administration, and wound care.
 • Collaborative and team-oriented registered nurse with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with patients, doctors, and other healthcare professionals, and a passion for promoting patient safety and well-being.

นักกายภาพบำบัด (Physiotherapist)

 • Enthusiastic and skilled physiotherapist with a passion for helping patients regain their mobility and improve their quality of life.
 • Experienced physiotherapist with expertise in various physiotherapy techniques, including manual therapy, exercise therapy, and electrotherapy.
 • Collaborative and patient-oriented physiotherapist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with patients and other healthcare professionals, and a passion for helping patients achieve their functional goals.

นักโภชนาการ (Dietitian)

 • Enthusiastic and knowledgeable registered dietitian with a passion for promoting healthy eating and preventing chronic diseases.
 • Experienced registered dietitian with expertise in various areas of nutrition, including dietary counseling, meal planning, and nutrition education.
 • Collaborative and patient-centered registered dietitian with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with patients, healthcare professionals, and community members, and a passion for empowering individuals to make healthy choices.

นักเสริมความงาม (Esthetician)

 • Enthusiastic and experienced esthetician with a passion for providing professional skin care treatments and enhancing natural beauty.
 • Knowledgeable and skilled esthetician with expertise in various skin care techniques, including facials, peels, and waxing.
 • Collaborative and customer-oriented esthetician with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with clients, and a passion for helping clients achieve their skin care goals.

ช่างแต่งผม (Hairstylist)

 • Enthusiastic and creative hairstylist with a passion for creating stylish and trendy hairstyles for clients.
 • Experienced hairstylist with expertise in various hairstyling techniques, including cutting, coloring, and styling.
 • Collaborative and client-oriented hairstylist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with clients to understand their needs and desires, and a passion for creating hairstyles that make clients feel confident and beautiful.

ช่างแต่งหน้า (Makeup Artist)

 • Enthusiastic and talented makeup artist with a passion for enhancing clients' natural beauty through professional makeup application.
 • Experienced makeup artist with expertise in various makeup techniques, including airbrushing, contouring, and special effects makeup.
 • Collaborative and client-oriented makeup artist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with clients to understand their preferences and create a personalized makeup look, and a passion for helping clients feel confident and beautiful in their own skin.

นักเทคนิคการแพทย์ (Medical Technologist)

 • Enthusiastic and detail-oriented medical technologist with a passion for performing accurate and timely laboratory tests to aid in the diagnosis and treatment of patients.
 • Experienced medical technologist with expertise in various laboratory techniques, including blood analysis, microbiology, and histopathology.
 • Collaborative and quality-oriented medical technologist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with laboratory staff, physicians, and other healthcare professionals, and a passion for ensuring the accuracy and reliability of laboratory results.

นักกายอุปกรณ์ (Orthotist and Prosthetist)

 • Enthusiastic and skilled orthotist-prosthetist with a passion for designing, fabricating, and fitting customized orthotic and prosthetic devices to improve the mobility and function of patients.
 • Experienced orthotist-prosthetist with expertise in various orthotic and prosthetic techniques, including patient assessment, device design, and fitting procedures.
 • Collaborative and patient-centered orthotist-prosthetist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with patients, healthcare professionals, and caregivers, and a passion for helping patients regain their independence and improve their quality of life.

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Clinical Laboratory Scientist)

 • Enthusiastic and analytical clinical laboratory scientist with a passion for conducting research and developing new diagnostic tools and procedures to improve patient care.
 • Experienced clinical laboratory scientist with expertise in various areas of clinical research, including molecular biology, immunology, and genetics.
 • Collaborative and team-oriented clinical laboratory scientist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with researchers, laboratory staff, and clinicians, and a passion for advancing the field of clinical laboratory medicine.

นักวิทย์เครื่องสำอาง (Cosmetic Scientist)

 • Enthusiastic and innovative cosmetic scientist with a passion for developing new and innovative cosmetic products that are safe, effective, and appealing to consumers.
 • Experienced cosmetic scientist with expertise in various areas of cosmetic science, including formulation, testing, and regulatory compliance.
 • Collaborative and customer-oriented cosmetic scientist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with marketing teams, product developers, and regulatory agencies, and a passion for creating products that meet the needs and desires of consumers.

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (Health and Beauty Product Developer)

 • Enthusiastic and creative health and beauty product developer with a passion for creating innovative and effective products that promote health and well-being.
 • Experienced health and beauty product developer with expertise in various areas of product development, including concept generation, formulation, and testing.
 • Collaborative and market-oriented health and beauty product developer with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with marketing teams, research and development staff, and consumers, and a passion for creating products that meet the needs and desires of consumers.

ผู้จัดการร้านเสริมความงาม (Spa Manager)

 • Enthusiastic and experienced spa manager with a passion for providing exceptional customer service and creating a relaxing and rejuvenating spa experience for guests.
 • Experienced spa manager with expertise in various areas of spa management, including staff training, scheduling, and inventory control.
 • Collaborative and customer-oriented spa manager with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with spa staff, guests, and vendors, and a passion for exceeding customer expectations and creating a positive and memorable spa experience.

ทันตแพทย์ (Dentist)

 • Enthusiastic and compassionate dentist with a passion for providing comprehensive dental care to patients of all ages.
 • Experienced dentist with expertise in various dental procedures, including fillings, crowns, and root canals.
 • Collaborative and patient-oriented dentist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with patients to understand their concerns and provide personalized treatment plans, and a passion for promoting oral health and well-being.

เภสัชกร (Pharmacist)

 • Enthusiastic and knowledgeable pharmacist with a passion for ensuring the safe and effective use of medications to improve patient outcomes.
 • Experienced pharmacist with expertise in various areas of pharmacy practice, including medication counseling, disease prevention, and patient education.
 • Collaborative and patient-centered pharmacist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with patients, healthcare professionals, and other pharmacy staff, and a passion for empowering patients to make informed decisions about their medication use.

นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist)

 • Enthusiastic and compassionate clinical psychologist with a passion for providing mental health assessment, diagnosis, and treatment to individuals and families.
 • Experienced clinical psychologist with expertise in various areas of psychology, including psychotherapy, cognitive-behavioral therapy, and psychopharmacology.
 • Collaborative and client-oriented clinical psychologist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with clients, healthcare professionals, and caregivers, and a passion for helping clients improve their mental health and well-being.

นักกายภาพบำบัดการกีฬา (Sports Physiotherapist)

 • Enthusiastic and skilled sports physiotherapist with a passion for helping athletes recover from injuries and improve their performance.
 • Experienced sports physiotherapist with expertise in various sports physiotherapy techniques, including manual therapy, exercise therapy, and rehabilitation programs.
 • Collaborative and athlete-centered sports physiotherapist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with athletes, coaches, and other healthcare professionals, and a passion for helping athletes achieve their full potential.

นักโภชนศาสตร์การกีฬา (Sports Dietitian)

 • Enthusiastic and knowledgeable sports dietitian with a passion for providing personalized nutrition counseling to athletes to enhance their performance and recovery.
 • Experienced sports dietitian with expertise in various areas of sports nutrition, including race-day fueling, hydration strategies, and supplement recommendations.
 • Collaborative and athlete-oriented sports dietitian with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with athletes, coaches, and other healthcare professionals, and a passion for helping athletes achieve their nutritional goals and maximize their performance.

ผู้ฝึกสอนฟิตเนส (Fitness Trainer)

 • Enthusiastic and certified fitness trainer with a passion for helping individuals achieve their fitness goals and improve their overall health and well-being.
 • Experienced fitness trainer with expertise in various fitness programs, including personal training, group exercise classes, and nutrition counseling.
 • Collaborative and client-oriented fitness trainer with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with clients to understand their needs and design personalized fitness plans, and a passion for motivating and inspiring clients to reach their fitness goals.

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dentist Assistant)

 • Enthusiastic and compassionate dental assistant with a passion for providing support to dentists and ensuring a positive patient experience.
 • Experienced dental assistant with expertise in various dental procedures, including assisting with patient preparation, sterilization of instruments, and taking dental X-rays.
 • Collaborative and patient-oriented dental assistant with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with dentists, dental hygienists, and patients to provide comprehensive dental care.

นักตรวจวัดสายตา (Optometrist)

 • Enthusiastic and knowledgeable optometrist with a passion for providing comprehensive eye examinations and vision care to patients of all ages.
 • Experienced optometrist with expertise in various areas of optometry, including vision testing, contact lens fitting, and disease prevention.
 • Collaborative and patient-centered optometrist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with patients to understand their vision needs and provide personalized treatment plans, and a passion for improving patient vision and overall eye health.

นักบำบัด (Occupational Therapist)

 • Enthusiastic and compassionate occupational therapist with a passion for helping individuals with disabilities and chronic conditions regain their independence and improve their quality of life.
 • Experienced occupational therapist with expertise in various occupational therapy techniques, including adaptive equipment training, sensory integration therapy, and cognitive rehabilitation.
 • Collaborative and client-oriented occupational therapist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with clients, healthcare professionals, and caregivers, and a passion for empowering individuals to overcome their challenges and achieve their goals.

นักพยาธิวิทยา (Speech-Language Pathologist)

 • Enthusiastic and knowledgeable speech-language pathologist with a passion for evaluating, diagnosing, and treating communication disorders in individuals of all ages.
 • Experienced speech-language pathologist with expertise in various areas of speech-language pathology, including articulation disorders, language impairments, and swallowing disorders.
 • Collaborative and client-oriented speech-language pathologist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with clients, families, and healthcare professionals, and a passion for helping individuals improve their communication skills and enhance their quality of life.

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข (Public Health Specialist)

 • Enthusiastic and dedicated public health specialist with a passion for promoting health and preventing diseases through community-based interventions.
 • Experienced public health specialist with expertise in various areas of public health, including health education, disease surveillance, and program evaluation.
 • Collaborative and community-oriented public health specialist with strong communication and interpersonal skills, a willingness to work closely with community members, healthcare professionals, and policymakers, and a passion for improving population health and well-being.

บทสรุป

Career Objective เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับนักศึกษาจบใหม่และ first jobbers ที่ต้องการเริ่มต้นเส้นทางสายงานสุขภาพและความงาม การมี Career Objective ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจกับผู้จ้างงานและเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกงาน

ในบทความนี้เราได้นำเสนอตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานสุขภาพและความงาม สายงานต่างๆ ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำถึงทักษะและประสบการณ์ที่คุณมี ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณกำลังสมัคร

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่ง Career Objective ของคุณให้เข้ากับบริษัทหรือองค์กรที่คุณสนใจอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณแสดงถึงความกระตือรือร้นและความตั้งใจที่จะทำงานให้กับบริษัทนั้นๆ

ด้วยการวางแผนและเตรียมตัวอย่างรอบคอบ คุณจะสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางสายงานสุขภาพและความงามได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ

สร้างเรซูเม่สมัครงาน
ประสิทธิภาพสูง

สร้างเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

เริ่มใช้งานฟรี

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนฝูง


Tags: #เรซูเม่ #เรซูเม่สมัครงาน #เขียนเรซูเม่ #Resume #จุดมุ่งหมายในการทำงาน #เป้าหมายในการทำงาน #Career Objective #สุขภาพ #ความงาม #beauty #healthcare

ขอบคุณ:

บทความดีๆ เกี่ยวกับเรซูเม่

ตัวอย่าง Career Objective งานด้านโลจิสติกส์

ตัวอย่าง Career Objective งานด้านโลจิสติกส์

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานโลจิสติกส์สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้
ตัวอย่าง Career Objective งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่าง Career Objective งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้
ตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาด สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาด สายงานต่างๆ

เราได้รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาดสายงานต่างๆ มาโดยเฉพาะ อธิบายถึงการเขียน Career Objective ที่ดี และเคล็ดลับที่จะทำให้ Career Objective
ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน
ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

รวมตัวอย่างจุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) ของงานบัญชีโดยเฉพาะมาไว้ด้วยกันแล้ว เลือกใช้ได้ตามต้องการเลย เราแบ่งออกเป็นตามประสบการณ์ทำงานเอาไว้แล้ว
ตัวอย่าง Career Objective ของแผนกบุคคลสายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของแผนกบุคคลสายงานต่างๆ

การเขียน Career Objective ของฝ่ายบุคคลให้ปัง โดนใจ HR ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงใช้เทคนิคที่เราแนะนำต่อไปนี้ คุณก็สามารถเขียน Career Objective ดีๆ ขึ้นมาได้ชัวร์
ตัวอย่าง Career Objective ของฝ่ายจัดซื้อสายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของฝ่ายจัดซื้อสายงานต่างๆ

กำลังหาตัวอย่าง Career Objective ของฝ่ายจัดซื้อสายงานต่างๆ อยู่ใช่ไหม? ถ้าใช่ คุณมาถูกที่แล้ว! ในบทความนี้ เราได้รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ที่ดีที่สุด
ตัวอย่าง Career Objective นักศึกษาจบใหม่ ที่เอาไปใช้ได้เลย

ตัวอย่าง Career Objective นักศึกษาจบใหม่ ที่เอาไปใช้ได้เลย

รวมตัวอย่าง Career Objective หรือจุดมุ่งหมายในการทำงาน ของนักศึกษาจบใหม่ โดยเฉพาะ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรซูเม่ของตัวเองได้เลย เด็กจบใหม่เอาไปใช้ได้เลย
ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินและธนาคาร ที่ดีที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี มาให้คุณ โดนๆ ทั้งนั้น
วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้
วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใส่ใบอนุญาตลงในเรซูเม่ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะด้านที่มี ทำให้เรซูเม่น่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคดีๆ ระบุชื่อคอร์สเรียน หรือใบประกาศ ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ระบุวันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ ระบุคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)

เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้สมัครงานทั่วประเทศไทย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงมีคนใช้งานเยอะ

800K

เรซูเม่ทั้งหมดที่สร้าง

30

ธีมเรซูเม่

215

สาขาอาชีพ

1.5K

จำนวนผู้ติดตาม